O společnosti Geodrilling, s.r.o.

Vítáme Vás na stránkách společnosti Geodrilling, s.r.o.

Společnost Geodrilling, s r.o. byla založena v roce 2007. Je tvořena odborníky zabývající se inženýrskou geologií, hydrogeologií a vrtnými pracemi.

Společnost Geodrilling, s.r.o. provádí veškeré práce spojené s geologií a hydrogeologií.

Hlavní činností firmy je inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum a geotechnika. S touto činností jsou spojené další práce, které provádíme. Především se jedná o radonový průzkum, pedologický průzkum a hydrogeologické posudky pro zasakování dešťových a předčištěných vod z domovních ČOV. Také zajišťujeme veškeré vrtné práce a vrtání studní s komplexními službami.

Zabýváme se těmito obory:

Inženýrská geologie a geotechnika

Provádění inženýrskogeologických průzkumů pro zjištění základových poměrů pro všechny druhy staveb (rodinné domy, administrativní a komerční objekty, liniové dopravní stavby, přehrady). Zpracováváme odborné posudky týkající se návrhu založení na neúnosném podloží, stability svahů. Provádíme přebírky základové spáry, kontroly zhutnění násypů a zemní pláně, geotechnický dozor a monitoring v průběhu výstavby.

V rámci průzkumů a geotechnckého dozoru provádíme odběr a rozbor vzorků zemin, hornin a vod v akreditované laboratoři. Polní zkoušky pro kontrolu zhutnění, únosnosti a charakteru základových půd a konstrukčních vrstev (statická a dynamická zatěžovací zkouška, dynamická a statická penetrace)

Hydrogeologie

Provádíme hydrogeologické průzkumy, posudky pro liniové stavby ale i rodinné domy. Především pro nově budované vrtané studny a zásak dešťových a odpadních vod včetně vyhledání zdroje podzemní vody.

Vrtané studny a vrtné práce

Provádíme kompletní dodávky včetně vyhledání pramene, navržení technických parametrů studny (průměr, hloubka), odvrtání, vystrojení. Následně provádíme čerpací zkoušky, zpracováváme hydrogeologický posudek, projekt studny a realizujeme konečnou úpravu s napojením na vnitřní rozvody. Dále zajišťujeme vrtné práce všech průměrů a hloubek – jádrové vrty, vrty pro tepelná čerpadla, hydrogeologické vrty, úzkoprofilové vrty.

Při realizaci zakázek spolupracujeme s renomovanými firmami provádějící kopané, vrtné, geodetické práce, s akreditovanými laboratořemi provádějící rozbory zemin, hornin, vod a odpadů.

Foto společnosti Geodrilling: