Geologický průzkum

 • Inženýrskogeologický či geotechnický průzkum provádíme za účelem posouzení základových poměrů v místě stavby a doporučení návrhu založení
 • Provádíme průzkumy pro rodinné domy, administrativní a bytové objekty, liniové dopravní stavby (silnice, dálnice, železnice), vodohospodářské objekty (nádrže, protipovodňové hráze) a jiné stavby (tunely, mosty, letiště, haly…).
 • Provádíme všechny typy průzkumů:
  • orientační – podklad pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR )
  • podrobný – podklad pro zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • doplňkový – pro zpřesnění výsledků předběžných etap a problematických úseků
  • zpracování IG a HG studie pro územně plánovací dokumentaci
  • geotechnické sledování výstavby – geologická dokumentace prováděné stavby
 • V rámci inženýrsko-geologických průzkumů používáme v závislosti na charakteru různé typy technických prací:
  • Ručně kopané sondy
  • Strojně kopané sondy
  • Mobilní úzkoprofilová jádrová sondáž
  • Dynamická penetrace
  • Statická penetrace
  • Jádrové vrty nasucho s tvrdokovovou korunkou
  • Jádrové vrty DIA
 • Dále provádíme veškeré geologické práce potřebné v průběhu staveb.
 • Při provádění průzkumů jsou odebírány vzorky zemin, hornin, vod a následně provedeny příslušné potřebné laboratorní rozbory
 • Při kvalitně provedeném IG průzkumu jsou zastiženy a zhodnoceny všechny aspekty horninového prostředí, které jsou při budování stavby potřebné. Předem jsou navrženy a optimalizovány náklady na stavbu a lze tak zamezit zvýšeným nákladům při realizaci stavby a případným sanacím nevhodně či špatně založených objektech.

Provádíme další průzkumné práce souvisejících oborů

 • Radonový průzkum
 • Hydrogeologický průzkum
 • Korozní průzkum
 • Pedologický průzkum
 • Polní zkoušky – dynamická, statická zatěžovací zkouška
 • Konzultační činnost
 • Monitoring a výpočty

PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

pedologické průzkumy realizujeme pro:

 • Provedení standardního pedologického průzkumu pro účel vynětí pozemků ze ZPF
 • stanovení mocnosti skrývek humózního horizontu
 • vyjímání ze zemědělského půdního fondu
 • stanovení BPEJ a bonitaci půd

KOROZNÍ PRŮZKUM

 • Měření rezistivity půdy
 • Stanovení agresivity prostředí
 • Měření polí bludných proudů
 • Elektrická a geofyzikální měření na stavebních objektech – mosty, tunely.

ODBORNÉ POSUDKY

Provádíme odborné posouzení pro veškeré práce spojené s geologií, hydrogeologií, geotechnikou

Jedná se především o:

 • Konzultační činnost na pozemku, jednání
 • Zatřídění těžitelnosti hornin, zemin
 • Vhodnost pozemku k výstavbě
 • Doporučení pro zlepšení únosnosti
 • Návrhy svahů z geosyntetik, neomříží
 • Přebírky základové spáry

Geologický průzkum – foto: