Laboratorní rozbory

Zajišťujeme laboratorní rozbory v akreditované laboratoři pro geologický, hydrogeologický průzkum. Dále provádíme rozbory pitné vody a agresivity na betonové konstrukce.

Laboratorní zkoušky zemin, hornin a kameniva

 Základní klasifikační rozbory

 • stanovení vlhkosti
 • objemové hmotnosti
 • zrnitosti
 • konzistenčních mezí
 • obsahu organických látek a obsahu CaCO3.
 • Na základě výsledků základních klasifikačních zkoušek zatřídění a klasifikace zemin a hornin podle platných norem a standardů v oboru mechaniky zemin a zakládání staveb

Technologické zkoušky zemin

 • zkoušky zhutnitelnosti zemin (Proctor Standard) maximální objemová hmotnost, optimální vlhkost, křivka zhutnění a stanovení optimální vlhkosti a maximální objemové hmotnosti při definované energii
 • stanovení poměru únosnosti CBR (California Bearing Ratio)
 • zkoušky relativní ulehlosti nesoudržných zemin maximální a minimální objemová hmotnost, součinitel relativní ulehlosti ID

Smykové zkoušky, zkoušky stlačitelnosti a objemových změn, propustnosti

 • krabicové smykové zkoušky
 • triaxiální smykové zkoušky
 • zkoušky pevnosti v prostém tlaku na zeminách a horninách
 • zkoušky stlačitelnosti a prosedavosti v edometru
 • zkoušky bobtnavosti a smrštitelnosti jílovitých zemin
 • zkoušky propustnosti

Další zkoušky

 • stanovení receptur pro zlepšení vlastností zemin (např. hydraulickými pojivy) a zkoušky stabilizovaných směsí
 • ekotoxikologie zemin

Laboratorní rozbory vod

 • Analýzy všech typů vod a vodních výluhů
  • rozbory pitné vody
  • rozbory povrchových a odpadních vod
  • mikrobiologický rozbor pitné vody
  • komplexní chemický rozbor
  • úplný rozbor pitné vody dle vyhl.č. 252/2004 Sb.
  • krácený rozbor vody pro stavební účely