Polní zkoušky a měření

Pro kontrolu zhutnění podkladních vrstev komunikací a ostatních ploch a k doplnění průzkumných geologických prací provádíme tyto zkoušky:

Statická zatěžovací zkouška

 • Měření deformačního modulu Edef2 a zhutnění Edef2/Edef1 dle ČSN 72 1006 slouží k rychlé kontrole zhutnění a únosnosti podloží a podkladních vrstev provedených zemních konstrukcí (zemní pláň, štěrkodrť).
 • Kriteriem míry zhutnění je parametr Edef2/Edef1, hodnota Edef2 charakterizuje materiálové vlastnosti zeminy při dané vlhkosti v okamžiku zkoušky.
 • Výhodou této zkoušky je okamžitý výstup, podle kterého lze ihned doporučit možné řešení nevyhovujících hodnot.
 • Postup dle ČSN 72 1006, příloha B
 • Pro provedení statické zatěžovací zkoušky je potřeba, aby zadavatel zajistil v místě provedení zkoušky vhodnou protizátěž (např. naložené nákladní auto o hmotnosti cca 12 tun. Dále lze použít hutnící těžší hutnící válce používané při hutnění zemního tělesa. Doba provedení 1 zkoušky je přibližně 40 minut.

Dynamická zatěžovací zkouška

 • Díky nízké hmotnosti a snadné manipulaci je vhodná do míst, kde není možno provádět statickou zatěžovací zkoušku (např. přechodové oblasti mostů, zásypy kolem pilířů, nepřístupnost pro protizátěž apod.). Nízká cena a rychlost umožňuje její použití např. při vymezení míst pro statické zatěžovací zkoušky a redukci počtu prováděných statických zatěžovacích zkoušek.
 • Při zkoušce je stanoven dynamický modul deformace zemin Evd v rozmezí 15-70 MN/m2.
 • Rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou se používá zejména při kontrolách kvality zemních prací na liniových stavbách, násypech, zásypech a obsypech kanalizací, zpětných zásypech, zlepšených zeminách apod.
 • Postup dle ČSN 73 6190.
 • Díky nízké hmotnosti a snadné manipulaci je vhodná do míst, kde není možno provádět statickou zatěžovací zkoušku (např. přechodové oblasti mostů, zásypy kolem pilířů, nepřístupnost pro protizátěž apod.). Nízká cena zkoušky a rychlost umožňuje její použití např. při vymezení míst pro statické zatěžovací zkoušky a redukci počtu prováděných statických zatěžovacích zkoušek.

Dynamická penetrace

 • Jedná se o zarážení penetračního hrotu do základové půdy pomocí beranu. Odpor proti vnikání kužele je definován jako počet úderů potřebných k zaražení o určitou hloubku. Slouží k ověření konzistence, únosnosti, ulehlosti, míry zhutnění, atd.). Používají se při kontrole základové půdy, násypů, zásypů, štěrkových pilířů aj. pro liniové dopravní i hydrotechnické stavby, skládky a deponie.
 • Především slouží k:
  • určení rozhraní geologických vrstev
  • posouzení homogennosti násypových těles
  • nalezení smykové plochy
  • ke kontrole zhutnění (násypů, štěrkových polštářů apod.)
  • stanovení průběhu skalního podloží
  • určení mocnosti navážek
  • stanovení ulehlosti zemin
  • určení mocnosti zvětralého skalního podloží

Objemová hmotnost in situ

 • Stanovení objemové hmotnosti vyřezávacími kroužky
 • Membránovým objemoměrem

Měření nerovnosti povrchu

 • Pomocí latě slouží k posouzení nerovnosti hotových krytů a podkladních vrstev vozovek pozemních komunikací

Hydrodynamické zkoušky (viz Hydrogeologie)

 • Čerpací, stoupací, nálevová zkouška