Radonový průzkum

stanovení radonového indexu pozemku

 • Před zahájením novostavby, stavebních objektů (bytové domy, obchodní centra, komerční objekty, administrativní budovy…)
 • Před rekonstrukcí, při zvětšení půdorysu
  • pro potřebu stavebního úřadu
  • Pro návrh projektu účinné ochrany spodní stavby
  • Pro stanovení tržní hodnoty pozemku

měření radonu v objektech

 • Při kolaudaci
 • Před rekonstrukcí
 • Zjištění stavu v objektu
 • K ověření účinnosti protiradonových opatření

Měření radonu:

Vzorek půdního vzduchu je z půdy odebírán z hloubky 80 cm pod povrchem nasátím dutou tyčí do scintilační komory. V přístroji je komora ovládaná ventilem, pomocí pumpy se z komory vysaje vzduch, nasadí se přes hadičku injekční stříkačka s půdním vzduchem a pomocí podtlaku, který je v komoře se evakuuje půdní vzduch do přístroje. Vlastní měření objemové aktivity radonu Rn 222 je zcela automatické.

Na každé ploše je odebráno 15 vzorků půdního vzduchu, aby se podařilo snížit vliv nehomogenity a lokální rozdílné propustnosti půdy. Hloubka je volena tak, aby se přiblížila základům objektu a aby byl odstraněn vliv klimatických jevů při povrchu půdy (teplotní změny, vlhkost, vítr a pod.). Objemová aktivita radonu a propustnost jsou řídícími veličinami pro stanovení kategorie radonového indexu na stavebním pozemku. V České republice je používána standardní jednotná metodika a radonový index je klasifikováno podle tab. 1.
Objemová aktivita radonu (kBq.m-3) při propustnosti podloží

Objemová aktivita radonu (kBq.m-3) při propustnosti podloží
Kategorie radonového indexu nízká střední vysoká
1. nízké < 30 < 20 < 10
2. střední 30 – 100 20 – 70 10 – 30
3. vysoké > 100 > 70 > 30

 

Výsledkem průzkumu je stanovení radonového indexu pozemku:

 • Nízký
 • Střední
 • Vysoký

Radonový průzkum – foto: