Služby

Inženýrská geologie je aplikovaná geologická věda, která zkoumá přírodní i antropogenní geologické procesy v podloží. Jejím účelem je optimální využití geologického prostředí při výstavbě. Cílem je poskytnout technikům informace pro volbu technického řešení pře projektování a realizaci staveb.

Hydrogeologie je geologický obor zabývající se podzemními vodami. Jejím úkolem je vyhledání zdrojů podzemních vod, stanovení kvality, ochrany stávajících zdrojů, sanaci znečištění.

Geotechnika zkoumá vlastnosti zeminového a horninového prostředí, interakci tohoto prostředí se stavebními objekty, jejich využitelnost jako konstrukčního materiálu.

Geotechnický monitoring je chápaný jako systém kontrolního sledování horninového prostředí v čase. Hlavním cílem stanovení chování horninové prostředí či interakce se stavbou v budoucnosti.

Vrtné práce jsou prováděny pro zjištění skladby geologického prostředí pro geologický a hydrogeologický průzkum, Vrty, které slouží k odběr podzemní vody – vrtané studny. Dále provádíme vrty pro tepelná čerpadla, vrty pro inklinometrii a maloprůměrové vrty sloužící k ověření stavu a hloubky základů.

Polní zkoušky a měření zajišťují doplňující informace ke geologickým průzkumům, ověření vlastností materiálů na stavbě a kvality provedení jednotlivých konstrukčních vrstev na stavbách.

Laboratorní rozbory – Slouží k upřesňování geologických parametrů jednotlivých vrstev geologického prostředí pro zakládání, vsakování. Možnost ukládání zemin na skládky, možnosti dalšího použití na stavbě, vhodnosti do násypů, podloží. Rozbor vod – jednak pro stavební účely – agresivita na betonové a ocelové konstrukce a také jako zdroj pitné vody.

Vrtané studny provádíme jako ucelené dodávky včetně vyhledání pramene, projektové dokumentace, realizace vrtu, čerpací zkoušky, dokončovacích prací.