Vrtané studny

Provádíme vrtané studny jednak jako kompletní dodávky nebo jenom provedení vrtu s vystrojením.

Vrtané studny provádíme ve všech typech hornin a zemin. Dle Vašich požadavků či našeho doporučení provedeme vrtané studny o průměru 178 – 324 mm s vystrojením o průměru 125 – 200 mm. Zpracováváme hydrogeologický posudek i projekt vrtu. Čerpací zkoušky, rozbory vod.

Jak postupovat při budování vrtané studny:

 1. Kontakt, schůzka
  V případě Vašeho zájmu o naše služby si sjednáme schůzku na místě realizace studny. Hydrogeolog na základě archivních údajů a rekognoskace terénu posoudí možnosti dané lokality, stanoví předpokládanou hloubku a orientační vydatnost. Zvolí optimální konstrukci vrtané studny a technologii provedení.
 2. Projekt jímacího vrtu
  Zpracujeme potřebnou dokumentaci pro vrtanou studnu
 3. Samotný vrt
  Provedeme průzkumný objekt, který bude vystrojen PVC či PE pažnicí s perforovanými úseky. Mezikruží mezi pažnicí a stěnou je obsypáno tříděným kačírkem (praný drobný štěrk), svrchní část je utěsněna bentonitem proti průniku povrchové vody v souladu s ČSN 75 5115.
 4. Čerpací zkouška
  Po provedení vrtu a vystrojení provedeme krátkodobou čerpací zkoušku pro ověření vydatnosti studny. Bude sledována hladina podzemní vody v okolních studních a stanoví se vliv na okolní vodní zdroje. Čerpací zkouškou se provede i primární vyčištění vrtu.
 5. Hydrogeologický posudek
  Je proveden hydrogeologický posudek, který zahrnuje vyhodnocení vrtných a čerpacích, doporučené množství čerpané vody, zpracování dokumentace o skutečném provedení. Tento posudek slouží jako podklad pro vydání stavebního povolení a vodoprávního rozhodnutí k odběru vody.
 6. Projekt studny
  Dále je proveden projekt studny, kde je uveden návrh režimu jímání vody, typu čerpadla, úpravy jímané vody. Tento dokument slouží jako podklad pro vydání stavebního povolení na vyloubení studny.
 7. Žádosti
  Pro legalizaci studny je nutné získání územního rozhodnutí, stavebního povolení a vodoprávního rozhodnutí, které vydá příslušný stavební a vodoprávní úřad po předání žádosti spolu s hydrogeologickým posudkem a projektem studny.

Způsoby realizace vrtané studny:

studna se projektuje jako průzkumný hydrogelogický vrt (dle geologického zákona č. 62/1988 Sb.), po ověření vydatnosti, jakosti a možnosti využití se upraví na vodní dílo (dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vodního zákona č. 254/2001 Sb.).

První způsob

 • určení místa a hloubky vrtu
 • v případě hloubky větší než 30 m, je třeba před realizací studny nahlásit tyto práce 8 dní před započetím Obvodnímu báňskému úřadu – povinnost vrtné firmy
 • 15 dní před zahájením vrtných prací je třeba nahlásit záměr na příslušnou obec
 • provedení hydrogeologického průzkumného vrtu, který bude následně využit pro vybudování studny
 • po skončení vrtných prací provést hydrodyamickou zkoušku pro ověření vydatnosti, hydraulických parametrů, ovlivnění okolních studní
 • po ukončení hydrodynamické zkoušky doporučujeme odebrat vzorek podzemní vody z vrtu pro zjištění fyzikálněchemických a bakteriologických vlastností a porovnání limitů dle vyhlášky MZČR č. 252/2004 Sb.
 • vypracování hydrogelogické zprávy a projektu studny na základě provedených prací, hydrodynamických zkoušek a odběrů podzemní vody
 • předložení hydrogeologické zprávy a projektu studny na příslušném úřadě a zažádání o stavební a vodoprávní povolení
 • po vydání stavebního povolení se na základě projektu studny se vytvoří zhlaví studny, vrt se osadí čerpadlem, případně tlakovou nádobou, provede se vodovodní a el. Přípojka
 • hotová studna se nechá zkolaudovat
 • po získání obou povolení a kolaudačního souhlasu lze vodu začít čerpat

Druhý způsob

 • určení místa a hloubky vrtu
 • zpracování hydrogeologického vyjádření a projektu studny
 • předložení příslušnému stavebnímu úřadu
 • po získání povolení začít realizovat vrtanou studnu na základě projektu vrtnou firmou
 • v případě hloubky větší než 30 m, je třeba před realizací studny nahlásit tyto práce 8 dní před započetím Obvodnímu báňskému úřadu – povinnost vrtné firmy
 • po vyhloubení vrtané studny je nutné provést doplňující hydogeologický průzkum (dokumentace provedených prací, provedení hydrodynamických zkoušek – čerpací, stoupací, která stanoví možné čerpání vody, ověřit vliv na okolní studny
 • doplňující hydrogeologický průzkum se předloží na příslušný úřad
 • hotová studna se zkolauduje
 • po získání kolaudačního souhlasu lze začít čerpat vodu ze studny

Vrtané studny foto: