Vrtné práce

Zajišťujeme vrtné práce pro geologické, hydrogeologické průzkumy. Vrty pro tepelná čerpadla a studny.

 • Inženýrskogeologické vrty
  • Pro zjištění základových poměrů pro všechny druhy staveb
  • Skládky odpadů
  • tability svahů
  • Jádrové vrtání TK korunkou nasucho, vrtný průměr 76 – 220 mm, hloubka do 30 m
 • Hydrogeologické vrty
  • Vrtání studní
  • Průzkumné, monitorovací, sanační
  • Hloubka až 50 m, vrtný průměr 112 – 500 mm, výstroj PVC, PE s atestem na pitnou vodu, průměr 110 – 250 mm, kompletní vystrojení (obsyp, bentonit TSB)
 • Vrty pro tepelná čerpadla
  • Hloubka až 150 m, vrtný průměr 150 – 200 mm
  • Zpracování projektové dokumentace, hydrogeologické posouzení
 • Maloprůměrové vrty
  • vrty do profilu 112 mm pro různé účely (max. délka 5-6 m) pomocí lehké vrtné soupravy LSS-15 ve stísněných podmínkách (úzké a nízké vjezdy)
 • Dynamická penetrace
  • Jedná se o doplňkovou metodu průzkumných prací. Polní penetrační zkoušky jsou významnou průzkumnou metodou pro posouzení vlastností horninového prostředí, in situ (ověření konzistence únosnosti, ulehlosti, míry zhutnění, atd.). Používají se při kontrole základové půdy, násypů, zásypů, štěrkových pilířů aj. pro liniové dopravní i hydrotechnické stavby, skládky a deponie.
  • Především slouží k:
   • určení rozhraní geologických vrstev
   • posouzení homogennosti násypových těles
   • nalezení smykové plochy
   • ke kontrole zhutnění (násypů, štěrkových polštářů apod.)
   • stanovení průběhu skalního podloží
   • určení mocnosti navážek
   • stanovení ulehlosti zemin
   • určení mocnosti zvětralého skalního podloží

Vrtné práce – foto: