Hydrogeologický průzkum

V rámci hydrogeologie provádíme veškeré práce zabývající se podzemními vodami. Především se jedná o tyto problematiky:

 • hydrogeologické průzkumy pro zásak dešťových či předčištěných odpadních vod z ČOV do horninového prostředí
  • v současné době vyžadují stavební úřady likvidaci dešťových vod zásakem do horninového prostředí. Pro tento způsob likvidace dešťových vod je nutné mít hydrogeologický posudek, který řeší vliv zasakované vody na hydrogeologické a odtokové poměry a ovlivnění okolních zdrojů pitné vody.
  • V případě, kdy není možné připojit odpad na veřejnou kanalizaci, je jediným řešením likvidace těchto předčištěných vod z ČOV zásakem. Tento způsob likvidace odpadních vod vyžaduje hydrogeologický posudek, který řeší vliv na hydrogeologické, odtokové poměry a okolní zdroje pitné vody.
  • Tyto posudky lze dodat i s projektem zasakovacího objektu
 • hydrogeologické průzkumy pro vyhledávání a ochranu vodních zdrojů (studny), vč. stanovení ochranných pásem
  • tento posudek je vyžadován stavebním a vodohospodářským úřadem. Jsou zde uvedeny hydrogeologické poměry, možnosti a rozsah ovlivnění okolních zdrojů podzemní vody
  • k tomuto posudku dodáváme i projekt studny
 • hydrogeologický posudek pro vrt pro tepelné čerpadlo
  • tento posudek je vyžadován stavebním a vodohospodářským úřadem jelikož tepelná čerpadla země / voda, země / země jsou považována za vodní díla.
  • Jsou zde uvedeny hydrogeologické poměry, možnosti a rozsah ovlivnění okolních zdrojů podzemní vody při realizaci a provozu
  • Zpracováváme i projekt průzkumných prací a jeho provedení
  • provádíme pro stanovení hydraulických parametrů zvodnělého prostředí, určení vydatnosti a kvality zdroje podzemní vody, vliv budoucího čerpání na okolní vodní zdroje. Na základě jejich vyhodnocení specialistou v oboru hydrogeologie jsou navrženy množství optimálního a maximálního odběru podzemní vody ze zdroje.
 • hydrogeologický průzkum pro stavební účely (hydrodynamické zkoušky)
   • provádíme pro stanovení hydraulických parametrů zvodnělého prostředí, určení vydatnosti a kvality zdroje podzemní vody, vliv budoucího čerpání na okolní vodní zdroje. Na základě jejich vyhodnocení specialistou v oboru hydrogeologie jsou navrženy množství optimálního a maximálního odběru podzemní vody ze zdroje.

  Čerpací zkouška

  do studny je zapuštěno ponorné čerpadlo do předem určené hloubky. Z vrtu je čerpáno konstantní množství podzemní vody a měřen pokles hladiny vody v čerpaném vrtu. V případě okolních zdrojů vody jsou tyto změřeny také. Toto měření slouží jako podklad k stanovení vydatnosti vodního zdroje, případně i o parametrech testovaného kolektoru a o možném účinku odběru vody na okolní zdroje.

  Stoupací zkouška

  následuje ihned po čerpací zkoušce, v pravidelných intervalech je zaznamenáván vzestup hladiny ve zkoumaném vrtu. Výsledky jsou využity pro výpočet vydatnosti zdroje podzemní vody.

  Nálevová zkouška

  rychlejší a jednoduší než čerpací zkouška, výsledky jsou ale nepřesnější. Princip metody spočívá v postupném hloubení vrtu paženého výpažnicí, nálévání vody a měření jejího vsáklého množství

  • hydrodynamické zkoušky nejsou prováděny jen na nových vrtech, ale slouží k ověřování a upřesnění stavu na stávajících objektech.
  • Odběry a analýza vzorků podzemní vody
  • Provádíme odběr vzorků podzemní vody k provedení chemické analýzy ve zkráceném rozsahu ve smyslu vyhlášky o požadavcích na pitnou vodu.
 • režimní monitorování úrovně hladiny a ověřování kvality podzemních vod
 • hydrogeologické mapování
 • posudková a konzultační činnost, poradenské služby v celé šíři oboru

 

Hydrogeologický průzkum – foto: